وضعیت سرورها

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/10/14

19703 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/11/05

18160 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/12/24

16057 نفر

[ فعال ]

شروع : ‏1393/01/16

16394 نفر