انتخاب سرور برای شروع بازی

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/10/14

19750 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/11/05

18216 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/12/24

16320 نفر

[ فعال ]

شروع : ‏1393/01/16

12494 نفر